Editorial Policies

Focus and Scope [TR]

Creative Commons Lisansı
Bu dergi ve sayılardaki tüm yazılar Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.Creative Commons Lisansı
This journal and all articles in all issues are licensed under the Creative Commons 4.0 International License


[TR] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] açık erişimli bir dergidir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] hakemli bir dergi olup yılda 4 (4) aylık dönemler hâlinde (Nisan-Ağustos ve Aralık) üç (3) sayı olarak yayımlanır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara yer verilebilir. Bunlara ek olarak diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap eleştiri/tanıtım yazıları, çeviri ve aktarmalar da yayımlayan hakemli elektronik ve basılı bir dergidir.
Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]’e aittir.
Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, Almanca, İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilmektedir. Latin alfabesi dışındaki yazıların Türkiye Türkçesi ve İngilizce başlıkları verilmeli, kaynakçaları yine Latin harfleriyle gösterilmelidir.
Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.
Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
www.dieweltdertuerken.org/ adresindeki Makale Gönder butonu üzerinden üye olunarak gönderilebilir. Aynı sayfadan üyelik girişi yapılarak hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.


[EN]
Zeitschrift für die Welt der Türken / World of Turks [ZfWT] is an open access journal.
Zeitschrift für die Welt der Türken / World of Turks [ZfWT] is a peer-reviewed journal and is published as three (3) volumes in 4 (4) month periods (April-August and December).
Zeitschrift für die Welt der Türken / World of Turks [ZfWT] Articles about the general issues of Turkology can be included. In addition to these, he published scientific articles, compilations, book reviews / reviews, translations and translations related to other Turkish tribes (Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Turkmen, etc.) related to language, literature, folklore, history, art, culture and economy. is a peer-reviewed electronic and printed journal.
The submission of the articles to the journal is accepted as an application for publication. There is no royalty fee for the articles.
All legal responsibility for the contents of the articles published in the journal belongs to the author or authors.
Zeitschrift für die Welt der Türken / ZfWT] has the right to publish or not to publish the articles, and to make corrections where necessary.
All the publication rights of the articles and other studies published in the journal belong to Zeitschrift für die Welt der Türken / ZfWT .
Turkey Turkish is the general publication language of the journal. In addition, contemporary Turkish written languages, German, English and Russian are also included. The writing except Latin alphabet Turkey Turkish and English titles should be given, reference must still be indicated by Latin letters.
Each article submitted to the journal's contact address is first evaluated by the Editorial Board in terms of formal conformity to the Editorial Principles of the journal (number of keywords, number of words, writing the bibliography, etc.). At this stage, the Editorial Board seeks only to ensure the formal conformity of the article to the Editorial Principles and does not make any assessment of the content.
The article sent to the journal, after the preliminary examination by the Editorial Board is sent to the two referees via the contact addresses. Articles which take the report that can be published from both reviewers are published. If one of the two journal reviewers gives a positive report and the other gives negative, the article is sent to a third journal reviewer. According to the report submitted by the third journal reviewer, it is decided whether or not to publish the article.
At the beginning of the article, a minimum of 150 and 300 words in Turkish and English abstracts, 5 words in Turkish and English keywords; Turkish and English (secondary language) titles should be included. The abstract should be informative about the scope, purpose, method, effects and results of the study.
When the article is sent to the journal for the first time, it should not include information such as author name, footnote title, institution and e-mail address. This information will be added to the article by the editor after the article has passed the journal reviewer process, because which academican has added to the system or sent to the journal can already be seen by the system administrator Therefore, when the articles are entered into the system, they should be reviewed and made sure that no information belonging to the author is included in the article. This issue is important in terms of allowing the journal reviewers to review the article more easily.
It can be sent by clicking on the Submit Article button website at www.dieweltdertuerken.org/ as a member. You can follow the reviewer process by entering membership from the same page. After this stage, reports should be expected from all the reviewers to make the corrections. Because the authors can add correction to the system once. Because when a reviewer makes the correction and the writing is added to the system, the requested corrections cannot be made in the next stage if a second reviewer requests correction.
The articles submitted to the journal should not have been published before. The publication of the unpublished symposium papers in the form of a book is possible provided that this is stated.
Articles must be submitted in the format indicated below. Articles which are not entered in the system in this format will not be taken into consideration.


[DE]
Zeitschrift für die Welt der Türken ist eine offen zugängliche Zeitschrift.
Zeitschrift für die Welt der Türken / World of Turks [ZfWT] ist eine von Experten begutachtete Zeitschrift die im Jahr alle vier Monaten (April-August und Dezember) in drei Bänden veröffentlicht wird.
Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT] Artikel zu den allgemeinen Fragen der Turkologie können aufgenommen werden. Darüber hinaus veröffentlicht die Zeitschrift wissenschaftliche Artikel, Zusammenstellungen, Buchrezensionen / -Übersichten, Übersetzungen und Übersetzungen im Zusammenhang mit anderen türkischen Stämmen (Kasachstan, Kirgisisch, Usbekisch, Turkmenisch usw.) in Bezug auf Sprache, Literatur, Volkskunde, Geschichte, Kunst, Kultur und Wirtschaft. Die Zeitschrift ist eine von Experten begutachtete elektronische und gedruckte Zeitschrift.
Die Einreichung der Artikel in die Zeitschrift wird als Publikationsantrag akzeptiert. Für die Artikel wird keine Lizenzgebühr erhoben.
Die rechtliche Verantwortung für den Inhalt der in der Zeitschrift veröffentlichten Artikel liegt beim Autor oder den Autoren.
Zeitschrift für die Welt der Türken / ZfWT] hat das Recht, die Artikel zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen und erforderlichenfalls Korrekturen vorzunehmen.
Alle Veröffentlichungsrechte der Artikel und andere Arbeiten in der Zeitschrift veröffentlichter Studien liegen bei der Zeitschrift für die Welt der Türken / ZfWT.
Türkisch ist die allgemeine Veröffentlichungssprache der Zeitschrift. Darüber hinaus sind auch die aktuellen türkischen Schriftsprachen, Deutsch, Englisch und Russisch enthalten. Die Schrift mit Ausnahme des lateinischen Alphabets, der türkischen und englischen Titel sollte angegeben werden; der Hinweis muss in lateinischen Buchstaben angegeben werden.
Jeder Artikel, der an die Kontaktadresse der Zeitschrift gesendet wird, wird zuerst von der Redaktion im Hinblick auf die formale Übereinstimmung mit den redaktionellen Grundsätzen der Zeitschrift (Anzahl der Schlüsselwörter, Anzahl der Wörter, Schreiben der Bibliographie usw.) begutachtet. In dieser Phase möchte die Redaktion nur die formale Konformität des Artikels mit den redaktionellen Grundsätzen sicherstellen und nimmt keine inhaltliche Bewertung vor.
Der Artikel, der nach der vorläufigen Wertung durch die Redaktion an die Zeitschrift gesendet wurde, wird über die Kontaktadressen an ein Komitee gesendet. Artikel, die den Bericht verwenden, der von beiden Gutachtern veröffentlicht werden kann, werden veröffentlicht. Wenn einer der beiden Zeitschriftenprüfer einen positiven Bericht abgibt und der andere einen negativen Bericht, wird der Artikel an einen dritten Zeitschriftenprüfer gesendet. Laut dem Bericht des dritten Zeitschriftenprüfers wird entschieden, ob der Artikel veröffentlicht wird oder nicht.
Am Anfang des Artikels müssen mindestens 150 und maximal 300 Wörter im türkischen und im englischen Abstract, 5 Wörter in türkischen und englischen Schlüsselwörtern; Es sollten türkische und englische (Zweitsprache) Titel hinzugefügt werden. Die Zusammenfassung sollte über Umfang, Zweck, Methode, Auswirkungen und Ergebnisse der Studie aufschlussreich berichten.
Wenn der Artikel zum ersten Mal an die Zeitschrift gesendet wird, darf er keine Informationen wie Name des Autors, Titel der Fußnote, Institution und E-Mail-Adresse enthalten. Diese Informationen werden vom Redakteur dem Artikel hinzugefügt, nachdem der Artikel den Journal-Reviewer-Prozess bestanden hat, da derjenige, der dem System hinzugefügt oder an das Journal gesendet wurde, bereits vom Systemadministrator eingesehen werden kann sollten sie überprüft und sichergestellt werden, dass keine Informationen des Autors in dem Artikel enthalten sind. Dieses Problem ist wichtig, damit die Zeitschriftenprüfer den Artikel leichter überprüfen können.
Sie können es als Mitglied senden, indem Sie auf der Website zum Senden von Artikeln unter www.dieweltdertuerken.org/ klicken. Sie können den Überprüfungsprozess verfolgen, indem Sie die Mitgliedschaft auf derselben Seite eingeben. Nach dieser Phase sollten Berichte von allen Prüfern erwartet werden, um die Korrekturen vorzunehmen. Weil die Autoren das System einmal korrigieren können. Denn wenn ein Prüfer die Korrektur vornimmt und das Schreiben zum System hinzugefügt wird, wenn ein zweiter Prüfer eine Korrektur anfordert können die angeforderten Korrekturen nicht in der nächsten Stufe durchgeführt werden.
Die der Zeitschrift eingereichten Artikel sollten vorlur nicht veröffentlicht worden sein. Die Veröffentlichung der unveröffentlichten Symposiums Papiere in Buchform ist möglich, sofern dies angegeben wird.
Artikel müssen in dem unten angegebenen Format eingereicht werden. Artikel, die nicht in diesem Format im System erfasst werden, werden nicht berücksichtigt.

 

Section Policies [EN]

Cover and Table of Contents

Editors » Editörler
  • Serdar SAVAŞ, Assist. Prof. Dr.
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Author Guidelines

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Editorial

Editors » Editörler
  • Zaynabidin ABDIRASHIDOV, Assoc. Prof. Dr.
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Foreword

Editors » Editörler
  • Cemal YILDIZ, Prof. Dr.
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Reviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process [EN][TR]

[TR]
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki süreçlerden geçirilir:
Derginin iletişim adresine gönderilen her yazı, ilk olarak Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk açısından değerlendirilir. Bu aşamada, Editör Kurulu yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
Editör Kurulu tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın adı ve yazarı belli edecek diğer ifadeler gizlenerek Yayın Kuruluna gönderilir. En geç 20 gün içinde gerekli incelemeleri yapan Yayın Kurulu, derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazıları alanında uzman olan en az iki hakeme gönderir. Derginin Yayın İlkeleri ile bilimsel yayın ölçütlerine uymayan yazılar reddedilir. Ayrıca her sayıda yayımlanan makalelerin hakem kurulu derginin jenerik sayfasında yayımlanmaktadır.
Hakemlerin raporları sonucu ret kararı verilen yazılar için Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], yazarları cevapsız bırakmamakta ve gönderilecek yeni yazılara tavsiye niteliğinde ret kararının gerekçelerini kısa açıklamalarla bildirmektedir.
Dergi kriterlerine uygun bulunup Editör Kurulu’nun ön incelemesinden geçen yazılar, iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden “yayımlanabilir raporu” alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi nadiren de olsa gelişebilecek durumlarda makaleye bir sonraki yayın dönemi için Editör Kurulu tarafından yeni bir hakem tayin edilir.
Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Ancak bütün yazıların en geç 12 ay içinde hakemlik sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, incelemenin hiçbir aşamasında yazara hakem adı, hakeme de yazar adı verilmez. Son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen yayın inceleme sürecinde söz konusu kayıtlar beş yıl süreyle arşivde tutulur. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yazarların bütün yazışmaları www.dieweltdertuerken.org/ sistemi aracılığıyla yapılır. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]’de yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], Türkoloji ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hâle getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkoloji’nin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve Türkoloji alanında bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], EBSCO, Index Copernicus, Drji, WorldCat, Base gibi pek çok uluslararası ve alan veri tabanı olmak üzere çeşitli indekslerde taranan uluslararası nitelikli, hakemli, bilimsel bir dergidir.


[EN]
Articles submitted for publication in the Journal of World of Turks are carried out as follows:
Each article sent to the journal's contact address is first evaluated by the Editorial Board in terms of formal conformity to the Editorial Principles of the journal. At this stage, the Editorial Board only tries to ensure the formal conformity of the manuscript to the Editorial Principles, and does not make any assessment of the content.

Each article which are provided formal conformity by Editorial Board , the name of the author and other statements that will reveal the author are hidden and sent to the Editorial Board. The Editorial Board, which makes the necessary examinations within 20 days at the latest, submits the manuscripts that are in conformity with the editorial and publication principles of the journal to at least two reviewers expert in the field. Articles that do not comply with the Publication Principles of the journal and scientific publication criteria are rejected. In addition, the editorial board of the articles published in each issue is published on the generic page of the journal.
Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT) does not leave the authors unanswered for the articles of the reviewers' reports and the reasons for the rejection decision as a recommendation to the new articles to be sent.
The articles which are found in accordance with the journal criteria and which have passed the preliminary examination of the Editorial Board are sent to the two reviewers via their contact addresses. The articles that receive a make publishable report from both reviewers are published. If one of the two journal reviewers gives a positive report and the other gives negative, the article is sent to a third reviewer. According to the report submitted by the third reviewer, it is decided whether or not to publish the article.
In cases where the third reviwer does not agree with the review, or cannot reach a positive or negative opinion, a new reviewer is appointed by the Editorial Board for the next publication period.
Given all these processes it is not possible to make a commitment about the publication period of the journal. However, it is foreseen to complete the reviewer process within 12 months at the latest.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], applies the evaluation system called “ blind arbitration” . According to this, at no stage of the review the author’s name is not given to the reviewer and the reviewer’s name is not given to the author. These records are kept in the archive for five years in a highly transparent publication review process. The Editorial Board is free to publish or not to publish the articles which are sent to the journal. All correspondence of the authors are made via the system www.dieweltdertuerken.org/ . Articles sent to the journal are not returned .
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], does not demand any charge for texts which will be published in the journa
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], aims to publish scientific research in various countries and different disciplines related to Turkology, to make these works accessible at international level and to contribute to the development of Turcology and to create a literature in the field of Turkology.
Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT ), is also an internationally qualified, peer-reviewed, scientific journal that is scanned in various indices including many international and field databases such as EBSCO, Index Copernicus, Drji, WorldCat and Base.


[DE]
Artikel, die zur Veröffentlichung im Zeitschrift für die Welt der Türken eingereicht werden, werden wie folgt durchgeführt:
Jeder an die Kontaktadresse der Zeitschrift gesendete Artikel wird zunächst vom Redaktionsausschuss auf formale Übereinstimmung mit den redaktionellen Grundsätzen der Zeitschrift bewertet. Zu diesem Zeitpunkt versucht die Redaktion nur, die formale Übereinstimmung des Manuskripts mit den redaktionellen Grundsätzen sicherzustellen, und nimmt keine inhaltliche Bewertung vor.
Jeder Artikel, der von der Redaktion formell zur Verfügung gestellt wird, der Name des Autors und andere Aussagen, aus denen der Autor hervorgeht, werden ausgeblendet und an die Redaktion geschickt. Die Redaktion, die die erforderlichen Prüfungen spätestens innerhalb von 20 Tagen vornimmt, übermittelt die den redaktionellen und publizistischen Grundsätzen der Zeitschrift entsprechenden Manuskripte mindestens zwei Gutachtern. Artikel, die nicht den Veröffentlichungsgrundsätzen der Zeitschrift entsprechen, sowie wissenschaftliche Veröffentlichungskriterien werden abgelehnt. Darüber hinaus wird die Redaktion, der in jeder Ausgabe veröffentlichten, Artikel auf der allgemeinen Seite der Zeitschrift veröffentlicht.
Die Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT) lässt die Verfasser nicht für die Artikel der Gutachterberichte und die Gründe für die Ablehnungsentscheidung als Empfehlung an die neuen zu sendenden Artikel unberücksichtigt.
Die Artikel, die nach den Kriterien der Zeitschrift gefunden werden und die die vorläufige Prüfung der Redaktion bestanden haben, werden über ihre Kontaktadressen an die beiden Gutachter gesendet. Die Artikel, die von beiden Prüfern eine Zusage erhalten, werden veröffentlicht. Wenn einer der beiden Zeitschriftenprüfer einen positiven Bericht liefert und der andere einen negativen Bericht, wird der Artikel an einen dritten Prüfer gesendet. Gemäß dem Bericht des dritten Gutachters wird entschieden, ob der Artikel veröffentlicht werden soll oder nicht.
In Fällen, in denen der dritte Prüfer mit der Überprüfung nicht einverstanden ist oder keine positive oder negative Stellungnahme abgeben kann, wird vom Redaktionsausschuss ein neuer Prüfer für den nächsten Veröffentlichungszeitraum ernannt.
Bei all diesen Prozessen ist es nicht möglich, eine Zusage für den Veröffentlichungszeitraum der Zeitschrift zu machen. Es ist jedoch vorgesehen, den Reviewer-Prozess spätestens innerhalb von 12 Monaten abzuschließen.
Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT] wendet das Bewertungssystem "Blind Arbitration" an. Demnach wird zu keinem Zeitpunkt der Überprüfung der Name des Autors an den Reviewer und der Name des Reviewers nicht an den Autor weitergegeben. Diese Aufzeichnungen werden fünf Jahre lang in einem hoch transparenten Publikationsüberprüfungsprozess im Archiv aufbewahrt. Es steht der Redaktion frei, Artikel, die an die Zeitschrift geschickt werden, zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen. Die gesamte Korrespondenz der Autoren erfolgt über das System www.dieweltdertuerken.org/. Artikel, die an das Journal gesendet werden, werden nicht zurückgegeben.
Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT] fordert keine Gebühren für Texte, die in der Zeitschrift veröffentlicht werden.
Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT], hat das Ziel, wissenschaftliche Forschung in verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Turkologie verwandten Disziplinen zu veröffentlichen, diese Werke auf internationaler Ebene zugänglich zu machen und zur Entwicklung der Turkologie beizutragen und eine Literatur auf dem Gebiet der Turkologie zu schaffen.
Die Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT) ist eine international qualifizierte, von Experten begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift, die in verschiedenen Indizes gescannt wird, einschließlich vieler internationaler und Felddatenbanken wie EBSCO, Index Copernicus, Drji, WorldCat und Base.


This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Open Access Policy [EN]

[EN] This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.